ALGEMENE VOORWAARDEN FOCUS FIT SPORT- EN BEWEGINGSCENTRUM BV

Wanneer je lid wordt bij Focus Fit, door middel van het afsluiten van een abonnement of de aanschaf van een strippenkaart, verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Focus Fit.

Artikel 1              Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Focus Fit: Focus Fit Sport- en Bewegingscentrum BV, gevestigd aan de ’s-Gravenpolderseweg 4e te Goes.
 • Lid: de persoon die door middel van het afsluiten van een abonnement of het aanschaffen van een strippenkaart een overeenkomst aangaat met betrekking tot Focus Fit.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst tussen een lid en Focus Fit in de vorm van een abonnement of de aanschaf van een strippenkaart.

Artikel 2              Abonnementen

 1. Focus Fit biedt jou als lid de keuze uit diverse abonnementen met diverse looptijden:
 • binnen het Fun Fit abonnement kun je gebruik maken van alle groepslessen, de looptijd is drie, twaalf of achttien maanden;
 • binnen het Smart Fit abonnement kun je gebruik maken van alle faciliteiten in de fitnessruimte, de looptijd is drie, twaalf of achttien maanden;
 • binnen het Combi Fit abonnement kun je gebruik maken van alle groepslessen en alle faciliteiten in de fitnessruimte, de looptijd is drie, twaalf of achttien maanden;
 • binnen het Student Fit abonnement kun je kiezen uit Fun Fit, Smart Fit of Combi Fit, de looptijd is twaalf maanden (van dit abonnement kun je gebruik maken wanneer je jonger bent dan 25 jaar en een scholieren/studentenpas kunt overleggen;
 • een abonnement voor de hardloopschool, de looptijd is twaalf maanden;
 • een strippenkaart voor de groepslessen en de fitnessruimte met een geldigheid van vijf maanden.
 1. Elk abonnement wordt na het verstrijken van de looptijd automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Wanneer je gebruik maakt van het Student Fit abonnement verwacht Focus Fit van je dat je het schriftelijk meldt zodra je geen scholier/student meer bent of de leeftijd van 25 jaar bent gepasseerd. Mocht het voorkomen dat je dit niet zelf doorgeeft, maar Focus Fit constateert dat je geen scholier/student meer bent of dat je de leeftijd van 25 jaar bent gepasseerd, dan is Focus Fit ten allen tijde gerechtigd het abonnement om te zetten naar een abonnement met dezelfde looptijd.
 3. Bij elk abonnement hoort een startpakket:
 • het startpakket bij het Fun Fit abonnement bevat een intake en een inschrijfaccount;
 • het startpakket bij het Smart Fit en Combi Fit abonnement bevat een intake, test en meting, uitleg EGYM incl. RFID polsband, periodieke evaluaties, t.z.t een gratis upgrade naar EGYM+ en maandelijkse InBody metingen.
 1. Het startpakket is ook van toepassing bij de aanschaf van een strippenkaart. Wanneer je met een strippenkaart gebruik maakt van de groepslessen wordt het startpakket van het Fun Fit abonnement in rekening gebracht. Wanneer je met een strippenkaart gebruik maakt van EGYM wordt startpakket dat van toepassing is op het Smart Fit en Combi Fit abonnement in rekening gebracht.
 2. Wanneer je als lid je abonnement hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, wordt de helft van het tarief van het startpakket berekend.

Artikel 3              Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. Focus Fit maakt eventuele prijsverhogingen minstens vier weken voorafgaand aan de prijsverhoging bekend.
 3. Focus Fit mag de prijzen jaarlijks aanpassen op basis van het CBS-prijsindexcijfer of op basis van prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. Wanneer hier sprake van is, geeft dat geen recht op het beëindigen van je abonnement. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, ongeacht de hoogte.

Artikel 4              Betaling

 1. Het abonnementsgeld van je abonnement is bij maandelijkse vooruitbetaling per automatische incasso. De eerste maand waarin je abonnement wordt afgesloten, wordt naar rato berekend. Bij de eerste incasso wordt tevens het startpakket geïncasseerd.
 2. Wanneer Focus Fit je abonnementsgeld om wat voor reden dan ook niet kan incasseren, berichten we je hierover en verwacht Focus Fit het abonnementsgeld alsnog binnen 14 dagen.
 3. Bij niet tijdige betaling krijg je als lid nogmaals de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Focus Fit gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Ook is Focus Fit bevoegd om het lid in dit geval de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 5              EGYM polsband

 1. Wanneer je als lid bij Focus Fit gebruik maakt van de fitnessruimte kun je trainen met een EGYM polsband. Deze wordt verstrekt nadat je in de fitnessruimte een EGYM intake hebt gehad.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze polsband. Indien je je polsband kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kun je een nieuwe polsband aanschaffen. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe polsband bedraagt € 10,-.
 3. Bij beëindiging van je abonnement lever je je EGYM polsband weer in bij Focus Fit.

Artikel  6             Blessure en/of ziekte

 1. Je mag als lid je abonnement gedurende de looptijd bevriezen als het voor jou als lid als gevolg van een aantoonbare blessure en/of ziekte onmogelijk is geworden om gebruik te maken van de activiteiten binnen Focus Fit, een en ander conform lid 2 van dit artikel. Wanneer je jouw abonnement wilt bevriezen in verband met medische redenen, overleg je met Focus Fit de documenten waaruit blijkt dat je door een blessure en/of ziekte niet in staat bent te sporten (verklaring arts of andere erkende specialist).
 2. Wanneer er sprake is van een bevriezing van je abonnement in verband met medische redenen moet dit schriftelijk gemeld worden.

Artikel 7              Beëindiging abonnementen

 1. De abonnementen van minstens drie maanden zijn na de eerste drie maanden maandelijks opzegbaar. Bij deze abonnementen is het mogelijk om jaarlijks het abonnement voor maximaal twee maanden te bevriezen, tegen een lager bedrag per maand, dit noemen we het rustend tarief. Wanneer je als lid een abonnement van minstens drie maanden wilt opzeggen, dan moet je dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 2. De abonnementen van minstens twaalf maanden zijn na het verstrijken van de twaalf maanden maandelijks opzegbaar. Wanneer je als lid een abonnement van minstens twaalf maanden wilt opzeggen, dan moet je dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 3. De abonnementen van minstens achttien maanden zijn na het verstrijken van de achttien maanden maandelijks opzegbaar. Wanneer je als lid een abonnement van minstens achttien maanden wilt opzeggen, dan moet je dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 4. Wanneer je abonnement na het verstrijken van de looptijd is verlengd voor onbepaalde tijd, dan is het te allen tijde mogelijk dit abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 5. Wanneer je als lid je abonnement wilt opzeggen, dan moet dit schriftelijk, op papier of digitaal.
 6. Focus Fit mag het abonnement van een lid tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien een lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens medewerkers van Focus Fit.

Artikel 8              Verplichtingen vanuit Focus Fit

 1. Focus Fit staat ervoor in dat de faciliteiten en diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Focus Fit voert het vereiste onderhoud uit aan de voorzieningen.
 3. De instructeurs en/of begeleiders die bij Focus Fit werkzaam zijn beschikken over voldoende kennis die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Focus Fit zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9              Verplichtingen van de consument

 1. Je houdt je als lid aan de door Focus Fit gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Als lid dien je de aanwijzingen van de medewerkers van Focus Fit op te volgen. Wanneer je niet bekend bent met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dien je dit aan de medewerkers van Focus Fit kenbaar te maken, zodat de medewerkers hier uitleg over kunnen geven.
 3. Het is jou als lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien je onder invloed bent van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 4. Het is jou als lid niet toegestaan te roken in de door Focus Fit beschikbaar gestelde ruimtes.
 5. Als lid dien je wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig aan Focus Fit mee te delen. Dit mag zowel op papier als digitaal.

Artikel 10            Eigen risico

 1. Als lid maak je voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Focus Fit is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van letsel die je eventueel oploopt.
 2. Focus Fit is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van de eigendommen die je meeneemt.

Artikel 11            Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Meld je aan voor een gratis PROEFles!

Wil je gebruik maken van een Gratis Proefles EGYM, fitness of een keer meedoen met een Groepsles bij Fitnesscentrum Focus Fit, laat dan je gegevens achter in onderstaand contactformulier!

LET OP: Elke week slechts 7 Gratis Plaatsen beschikbaar!